BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çetin SAYACA, Esin KADIKÖYLÜ, Eren DEMİRAYAK
HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KISITLAYICI ZORUNLU HAREKET TEDAVİSİ VE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI İLE GELENEKSEL FİZYOTERAPİNİN EL BECERİ PERFORMANSINA ETKİSİ
 
Bu çalışma Serebral Palsili (SP) çocukların üst ekstremite el rehabilitasyonunda sanal gerçeklik (SG), kısıtlayıcı-zorunlu hareket tedavisi (KZHT), geleneksel teknikler (GT) kullanıldı. Bu çalışmada KZHT ile SG birlikte kullanılmasının SP’li çocuklarda el fonksiyonu üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemine (KMFSS) ve el becerileri sınıflandırma sistemine (EBSS) göre seviye II-III olan 8-18 yaş aralığında 30 hemiparetik SP’li çocuk alındı. Terapiye göre çocuklar rastgele 3 gruba ayrıldı.(GT, GT+KZHT, GT+KZHT+SG) Tüm değerlendirmeler aynı fizyoterapist tarafından sırasıyla ilk tedaviden önce ve 6 hafta sonra yapıldı. El fonksiyonlarını değerlendirmek için Jebsen-Taylor El Fonksiyon Testi kullanıldı. Moberg Pick Up Testi ile de fonksiyonel performansı değerlendirildi. Çalışmaya SP’li 30 çocuk (11 kız,19erkek) 12 sol,18 sağ etkilenimi olan çocuk dahil edildi. Gruplar arasında cinsiyet, etkilenen eller, yaş ve el performansı açısından anlamlı bir fark yoktu.(p<0.05) Gruplar arasında tedavi sonrası el fonksiyonunda farklılıklar vardı. (p<0.05) Hemiparetik SP’li çocukların el fonksiyonları GT+KZHT+SG grubunda GT+KZHT ve GT gruplarına göre daha iyi gelişti. KZHT, SG, GT birleştirmek el işlevlerinde daha fazla gelişme sağlarken el performansında değişiklik olmamıştır. El performansını iyileştirmek için 6 haftadan daha uzun süre tedavi gerekebilir. Anahtar Kelimeler: Kısıtlayıcı-zorunlu hareket tedavisi, Sanal gerçeklik, Geleneksel tedavi

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, Sanal gerçeklik, Performans, Kısıtlayıcı-zorunlu hareket tedavisi, Geleneksel tedavi 


Keywords: