BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Simge SEZENLER,Nuriye ERBAŞ
GEBELERDE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma prenatal bağlanma düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır, tanımlayıcı araştırma özelliğindedir. Araştırmanın evrenini Sivas Kangal Aile Sağlığı Merkezi ve Kangal Devlet Hastanesi’ne 10 Nisan-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmuştur. Örneklemi,belirtilen tarihler arasında araştırmanın örnekleme alınma kriterlerine uyan 150 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Prenatal Bağlanma Envanteri ile toplanmıştır. Veri toplama formları gebelere yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay ve çalışmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS (Versiyon:22.0) programında analiz edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde, 2x2 düzenlerde ki-kare testi (χ2 testi), çok gözlü düzenlerde ki-kare testi, basit korelasyon analizi, Pearson korelasyon analizi, t testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin sunumunda ortalama, standart sapma ve yüzdelik kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Gebelerin yaş ortalaması 27.02 olup, %41.4’ü ilköğretim mezunu, evlilik yılı ortalamaları 6.41 yıl, %73.3’ü ev hanımı ,%82.7’si orta gelirlidir. Gebelik sayıları ortalama 2.44 dür. %35.3’ü ilk gebeliğini yaşamaktadır. Gebelik süresinin ortalaması 27.76 haftadır. Gebelerin 56.85±12.64 (min 28-max 82) puan ile ortalamanın üzerinde bir bağlanma gösterdikleri bulunmuştur. Prenatal bağlanmayı artıran sosyo-demografik faktörler 26-30 yaş arasında olma,1-2 yıllık evli olma, üniversite ve üstü eğitim düzeyi,gebe ve eşinin memur olması,orta gelir düzeyi,çekirdek ailede yaşamadır.Obstetrik faktörler ise ilk gebelik,daha önce doğum yapmış olanlarda ise sezaryen doğum,gebeliğini ilk duyduğunda sevinç,mutluluk hissetme,düzenli gebelik izlemi yaptırma,gebeliği sırasında eş veya aileden destek görmedir. Cinsiyet isteği, gebelik haftası, düşük öyküsü olması gibi faktörler ise prenatal bağlanmayı etkilemeyen faktörlerden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Prenatal Bağlanma, Etkileyen Faktörler 


Keywords: