BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Begüm ÖZTÜRK, Nuriye ERBAŞ
GEBELERDE DURUMLUK ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ*
 
Giriş: Bir kadın için gebelik anksiyete kaynağıdır. Anne karnında gelişimini sürdüren fetüsün varlığı, gebeliğe has fizyolojik ve hormonal farklılıklar, psikolojik değişikliklerinde temelini oluşturmaktadır. Gebelik sürecinde gebe bebeğinin ve kendisinin sağlığına ilişkin endişe duyduğu durumlarda, psikolojik, duygusal dalgalanmalar geçirir ve anne adaylarında anksiyeteye sebep olmaktadır. Çalışmamızın amacı, gebelerde durumluk ansiyete düzeyini belirlemektir. Metot: Doğum ve Kadın Hastalıkları polikliniğine başvuran 20 hafta ve üzeri gebelere Kişisel Bilgi Formu ve Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) uygulanarak veriler toplanmıştır. Bulgular: 17-26 yaş grubunda (%51.7), lise mezunu olan (%55.4), çalışan (%52), ilde yaşayan (%48.3), orta gelir düzeyinde olan (%48.2) ve çekirdek aile tipine sahip (%50) olan gebelerin düşük düzeyde anksiyete yaşadığı fakat istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 15-25 evlilik yaşı grubunda (%46.9), 0-5 yıllık evli olan (%49.1), 35-39 gebelik haftasında (%46.2), multigravida olan gebelerin (%42.3), yaşayan çocuğu olan (%54.5), isteyerek gebe kalan kadınların (%50.0) düşük düzeyde anksiyete yaşadığı, gebelerin %41.3’ünün doğum korkusu, %45’inin bebeğini kaybetme korkusu yaşadığı daha yüksek düzeyde anksiyete yaşadığı fakat istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Gebelerin DKÖ puan ortalaması 37.25±9.42 (min 20-max 59) olduğu belirlenmiştir. Çalışmamıza katılan gebelerin %48.3’ünün düşük düzey, %22.1’inin orta düzey, %29.6’sının yüksek düzeyde anksiyete yaşadığı tespit edilmiştir. Tartışma: Gebelik, doğası ve dinamik yapısı gereği anksiyeteli bir süreci de beraberinde getirir. Gebelerin gebelik süreciyle olumlu başa çıkmasının düşük düzeyde anksiyete yaşamasına neden olduğu düşünülebilir. Daha fazla veriyle yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. *Bu çalışma yüksek lisans tez alışmasının ön bulgularından oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Anksiyete, Durumluk Anksiyete 


Keywords: