BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahmut ALP
FUTBOLCULARDA KOMBİNE ANTRENMANLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTELERİNE ETKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Futbol, aerobik ve anaerobik güçlerin art arda kullanıldığı, sürat, kuvvet, denge, çeviklik, kas, kalp-dolaşım ve solunum sistemi gibi faktörlerin direkt olarak etki ettiği bir spor disiplinidir (Zorba, 1999). Bir müsabakada saha içerisinde çabuk ve süratli olmak avantaj sağlayacaktır. Rakipten hızlı düşünmek ve uygulamak olumlu neticeyi getirecektir. Bir futbol maçı esnasında, oyuncu sprint yapma veya çabuk yön değiştirme gibi çabuk güç gelişimine ihtiyaç duyan birçok aktivite yapar (Bangsbo,1994). Bu çalışmanın amacı futbolcularda kombine antrenmanların aerobik ve anaerobik kapasitelerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya Antalya Süper Amatör Lig futbol takımlarından Kestel Spor Kulübünde oynayan toplam 20 erkek futbolcu çalışma ile ilgili tüm bilgi verilerek ve “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” doldurtularak katıldı. Futbolcuların yaş ortalaması 26,35±4,45 yıl, boy ortalaması 179,9±7,15 cm, vücut ağırlığı ortalaması 74,2±6,97 kg, beden kütle endeksi ortalaması 22,28±1,55 kg/m2 olarak hesaplandı. Futbolculara uygulanan kombine antrenman programı 8 hafta, haftada 3 gün, günde en az 90 dk uygulandı. Kombine antrenman periyodunun başında ve sonunda ön ve son test olarak Shuttle Run, 30 m sürat ve T testi uygulandı. Verilerin istatistiksel analizinde istatistik paket programı kullanıldı. Ön ve son test değerlerini karşılaştırmak için “Eşleştirilmiş t Testi” kullanıldı. Sonuçlar “p>0,05” önem derecesine göre değerlendirildi. Bulgular: Futbolcuların Shuttle Run, 30 m sürat ve T testi ön ve son test ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak, araştırmada futbolculara uygulanan kombine antrenmanların aerobik ve anaerobik kapasitelerine pozitif etkileri görülmüştür. Araştırmamızdaki tüm parametrelerin futbolda performansı pozitif artırdığı düşünüldüğünde, futbolda aerobik ve anaerobik kapasitenin geliştirilmesinde antrenörlerin kombine antrenman programlarını uygulayabilecekleri tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kombine, Aerobik, Anaerobik. 


Keywords: