BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim BAHÇİVAN, Barışcan ÖZTÜRK, Hakan ENGİN, Murat BALIKÇI, Bilgihan BÜYÜKTAŞ, Levent SANGÜN
FUTBOLCULARDA BİYOLOJİK OLGUNLAŞMA DÜZEYİ İLE SPRİNT, YÖN DEĞİŞTİRME SÜRATİ VE SIÇRAMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: futbolcuların biyolojik olgunlaşma düzeyleri ile sprint, yön değiştirme sürati ve sıçrama performansları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya 9-13 yaş arasında toplam 54 gönüllü erkek futbolcu katılmıştır. Çalışma 48 saat aralıkla 2 oturumdan oluşmuştur. İlk oturumda sporculara antropometrik ölçümler (boy uzunluğu, oturma yüksekliği, ağırlık ölçümü), 20 m sürat ve Counter Movement Jump (CMJ) testi uygulanmıştır. İkinci oturumda futbolculara Zig Zag yön değiştirme sürat, Yatay sıçrama ve tekrarlı sıçrama testleri uygulanmıştır. Sporcuların CMJ sıçrama yüksekliğinden anaerobik güç, tekrarlı sıçrama testinden ise bacak sertlikleri hesaplanmıştır. Ayrıca antropometrik ölçümlerden Zirve boy hızı (ZBH) hesaplanarak biyolojik olgunlaşma düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizinde SPSS 22,0 programı kullanılmıştır. Sporcuların ZBH sonuçları ile fiziksel performans parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan futbolcuların yaş ortalamaları 11,01 ±1,39 yıl, boy uzunlukları 1,51 ±0,11 m, ağırlıkları 42,98 ±12,23 kg ve VKİ 18,28 ±2,99 kg/m2 olarak bulunmuştur. Ayrıca futbolcuların ZBH skorları -2,10 ±1,42 olarak bulunmuştur. Futbolcuların Zirve Boy Hızı ile 20 m sürat (-0,302*), Yön değiştirme Sürati (-0,591**), CMJ (0,538**), yatay sıçrama (0,725**), zirve güç (0,918**) ve bacak sertliği (0,420**) arasındaki ilişki incelendiğinde tüm parametrelerde anlamlı bir sonuç bulunmuştur (p <0,001**; p <0,05*). Sonuç: Daha yüksek biyolojik olgunlaşma düzeyine sahip sporcuların sürat, yön değiştirme sürati, sıçrama performansları ve anaerobik güçlerinin düşük olgunlaşma düzeyine sahip sporculardan daha iyi olduğu söylenebilir. (ORCID ID: 0000-0001-7001-3032)

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Yaş, Nispi Yaş, Biyolojik Olgunlaşma, Futbol, Atletik Performans 


Keywords: