BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Veysel DELEN
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Yaşlılık kavramı yaşam döngüsünün ileri yaş evresi olup yaşlanmanın etkilerinin belirginleştiği dönem olarak görülmektedir. Bu dönemde fonksiyonel yetersizlikler ve sağlık sorunlarının yanında buna eşlik eden kronik hastalıklar artmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı 2022 yılı Ocak-Ekim ayları arasında bir üniversite hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri geriatrik hastaların, tüm başvuranların ne kadarını oluşturduğu ve bu yaş grubunda hangi hastalıkların daha sık olduğunun saptanmasıdır. Materyal ve Metod: Çalışma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde yapıldı. Çalışmada FTR polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri geriatrik hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Geriatri yaş grubundaki hastaların aldıkları tanılar ve demografik özellikleri incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 65 yaş ve üstü hastaların 546’sı kadın (% 71,9) ve 213’ü erkek (% 28,1) olmak üzere toplamda 759 kişiydi. Gruplar arasındaki cinsiyet dağılımına bakıldığında kadın hastaların erkek hastalardan belirgin bir oranda daha fazla olduğu gözükmekteydi. Cinsiyet dağılımı açısından ki-kare testi kullanılarak yapılan karşılaştırmada istatiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Hastaların yaş ortalaması 72.285±5,966 (65-98) yıl olarak tespit edildi. Erkeklerin yaş ortalaması 71.610±5,351 (65-89) kadınların yaş ortalaması 72.549±6,175 (65-98) olup her iki grubun yaş ortalamaları arasında student-t testine göre anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Kas iskelet sistemi sağlığını ilgilendiren dejeneretif hastalıklar ve osteoporozun yaşlı sağlığı açısından önemli bir yeri olduğunu ve sağlık hizmetleri planlaması yapılırken bunun dikkate alınması gerektiği düşünülmüştür. Bununla birlikte ülkemizde kas-iskelet sistemi hastalıklarının prevalansı ile ilgili daha geniş hasta katılımlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Geriatri, Gonartroz, Osteoporoz, Ağrı 


Keywords: