BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyye Şükran ÇAKMAKCI, Deniz DEMİRCİ, Beyzanur DİKMEN, Berna KARAMANCIOĞLU
FİBROMİYALJİ HASTALARINDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON DÜZEYİ İLE KLİNİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji hastalarında temporomandibuler disfonksiyon(TMD) ile fibromiyalji hastalık aktivitesi ve baş postürü, , servikal bölge ağrısı , anksiyete düzeyi, kinezyofobi düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışma 3 erkek(yaş=35,3±14,6) ve 47 kadın(yaş=41,7±11.05) fibromiyalji tanılı TMD görülen hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların TMD düzeyi Fonseca Amnestik Anketi(FAA) ile belirlendi. Katılımcıların fonksiyonel durumu Fibromiyalji Etki Anketi(FEA) ile değerlendirildi. Baş postürü ve servikal kas enduransı (SKE) sırasıyla kraniovertebral açı (KVA) ölçümü ile değerlendirildi. Servikal bölge ağrısı, kinezyofobi düzeyi, anksiyete düzeyi ve yaşam kalitesi sırasıyla Vizuel Analog Skala(VAS), Tampa Kinezyofobi Ölçeği(TKÖ), Beck Anksiyete Ölçeği(BAÖ) ve Nottingham Sağlık Profili(NSP) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: TMD düzeyi ile katılımcıların fonksiyonel durumu arasında pozitif yönlü korelasyon bulundu(p<0,05). TMD ile KVA, VAS, SKE, TKÖ, NSP, BAÖ arasında korelasyon bulunamadı(p>0,05). Sonuç: TMD görülen fibromiyalji hastalarında TMD ile hastalık aktivitesi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Fibromiyalji hastalarında baş boyun bölgesi problemleri, kinezyofobi, anksiyete ve yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Fibromiyaljide bu klinik parametreler, sadece TMD düzeyi ile ilişkili olmasa da hastayı değerlendirirken bir bütün olarak ele alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji. temporomandibular disfonksiyon, kinezyofobi, kranioservikal açı, yaşam kalitesi

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji. temporomandibular disfonksiyon, kinezyofobi, kranioservikal açı, yaşam kalitesi 


Keywords: