BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüsna GÜZEL, Melda SAĞLAM, Serkan PEKÇETİN, Haşim BOYACI
ERİŞKİN BRONŞ ASTIMI OLAN HASTALARDA EGZERSİZ KAPASİTESİNİN VE AKTİVİTE ROL YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Astım, değişik uyaranlara karşı artmış havayolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Astım, dünyada ve ülkemizde patogenez, tanı ve tedavisinde tüm ilerlemelere rağmen morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri astım hastasıdır.Astım için Küresel Girişim (GINA) 2016 raporuna göre, her yıl yaklaşık 346 bin kişi bronş astım nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bronş astımının klinik belirtileri arasında nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük gibi semptomlar vardır. Astımlı hastalarda bu semptomların giderek artması solunum fonksiyonlarında bozulmaya yol açar. Kronik solunum problemlerinde bireyler nefes darlığından kaçınmak için aktivitelerini kısıtlarlar.Sonuçta, fiziksel uygunluk düzeyleri azalır, nefes darlığı daha erken iş yüklerinde ortaya çıkar ve bireyler daha az aktivite yaparlar. Kronik solunum problemi olan diğer bir hasta grubu olan KOAH’ta yapılan bir çalışmada,6 dakika yürüme mesafesi ile aktivite katılımı arasında pozitif bir ilişki ve dispne skorları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Kronik problemlerde,hastalığın tek başına yönetilmesi günlük yaşamda normal işleyişin sağlanması için yeterli olmayabilir. Literatürde, erişkin bronş astımlı hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin ve yaşam kalitesinin,iş performansının etkilendiği görülmektedir. Ancak bronş astımlı hastalarda objektif olarak aktivite rol yeterliliğini değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır.Bu çalışmada astımlı hastalarda aktivite rol yeterliliğinin ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Erişkin bronş astımlı hastalarda aktivite rol yeterliliğin ve egzersiz kapasitesinin belirlenmesi ile hastaların hangi aktivitede ne derece zorluk yaşadığını değerlendirmek ve anlamak hastalığın seyrinde hastaya uygulanacak pulmoner rehabilitasyon yaklaşımlarının seyrini belirlemede faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astım, Aktivite-Rol Yeterliliği, Egzersiz Kapasitesi 


Keywords: