BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Atakan GÜRGAN, Berna KARAMANCIOĞLU, Beyzanur DİKMEN, Deniz DEMİRCİ
ELİT SPORCULARDA KAS İSKELET SİSTEMİ ŞİKAYETLERİNİN KAYGI DÜZEYİ VE VÜCUT FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Profesyonel sporcularda kas iskelet sistemi şikayetleriyle kaygı düzeyi ve vücut farkındalığı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma, antrenörleri aracılığı ile davet edilen, 36 kadın 62 erkek olmak üzere 98(yaş=23,61±4,6 yıl) sporcu ile online anket yöntemi(Google Forms) kullanılarak gerçekleştirildi. Sporcuların kas iskelet sistemi şikayetleri ‘İskandinav Kas-İskelet Sistemi Anketi’, kaygı düzeyleri ‘Spor Kaygı Ölçeği -2’(SKÖ-2), vücut farkındalık düzeyleri ‘Vücut Farkındalığı Anketi’ kullanılarak değerlendirildi. Veriler arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Sporcuların vücut farkındalık düzeyleriyle kas iskelet sistemi şikayetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı(p>0.05). Sporcuların somatik kaygı düzeyleriyle son 12 aydaki boyun(p<0.05), omuz(p<0.05), sırt(p<0.01) ve bel(p<0.05) bölgesi şikayetleri arasında pozitif yönlü zayıf düzey; el-el bileği(p<0.01) bölgesi şikayetleri arasında pozitif yönlü düşük düzey anlamlı korelasyon bulundu(p<0.05). Sporcuların SKÖ-2 toplam puanıyla son 12 aydaki omuz(p<0.05), el-el bileği(p<0.05) ve sırt bölgesi(p<0.05) şikayetleri arasında pozitif yönlü düşük düzey anlamlı korelasyon bulundu. Sporcuların vücut farkındalık düzeyleriyle endişe düzeyi(p<0.05), arasında negatif yönlü zayıf düzey; konsantrasyon dağınıklığı(p<0.01) arasında negatif yönlü düşük düzey anlamlı korelasyon bulundu. Sonuç: Sporcularda kas iskelet sistemi şikayetlerinin, somatik kaygı faktörleri ile ilişkili olduğu görülmüştür. Endişe ve konsantrasyon dağınıklığı ve vücut farkındalık düzeyi arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Sporcularda kas iskelet sistemi şikayetleri bütüncül değerlendirilmeli, vücut farkındalığı ve kaygı faktörleri de dikkate alınmalıdır. (ORCID ID: 0000-0003-1096-309X , 0000-0003-2561-4618 , 0000-0003-2494-480X , 0000-0003-4672-2378)

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Somatik kaygı, Endişe, Konsantrasyon, Vücut farkındalığı 


Keywords: