BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selvi ÖZTÜRK, Anita KARACA
EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PREMENSTRUAL SEMPTOMLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Premenstrual sendrom (PMS), bireyin yaşam kalitesini ve toplum içindeki rolünü etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Premenstrual semptomların azaltılmasında egzersiz, diyet ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişikliklerinin etkili olduğu belirtilmektedir. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve PMS yönetimine ilişkin farkındalıklarının arttırılması bu konuda gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. Amaç: Bu çalışma, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinde premenstrual semptomlar ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Metot: Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinin hemşirelik ve ebelik bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren, 15-31.03.2018 tarihleri arasında okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 328 kız öğrenci oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında “Öğrenci Bilgi Formu”, “Premenstrual Sendrom Ölçeği” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ)” kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %23,78’i düzenli adet görmediğini, %45,12’si ağrılı adet gördüğünü belirtmiştir. Çalışmamızda, adeti düzenli olan öğrencilerin manevi gelişim, sağlık sorumluluğu, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve beslenme gibi konularda daha başarılı oldukları görülmüştür. Ağrılı adeti olanlarda ise depresif duygulanım, anksiyete, şişkinlik, depresif düşünceler, yorgunluk, sinirlilik ve uyku değişimleri şiddetinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerde ayrıca, beslenme kalitesi arttığında depresif duygulanımın azaldığı bulunurken stres yönetimi sağlamanın depresif duygulanım, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, uyku değişimleri ve PMS şiddetini etkilediği bulunmuştur. Bu çalışmada, öğrencilerde PMS belirtilerinin yoğun olduğu ve SYBDÖ puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom ölçeği ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği alt boyut puanları arasında negatif yönlü ve zayıf derecede bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Premestrual Sendrom, Sağlıklı Yaşam Biçimi, Ebe, Hemşire 


Keywords: