BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülfem Ezgi ÖZALTIN, Burcu TALU
DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA NÖROMUSKÜLER EGZERSİZ PROGRAMININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ
 
Osteoartrit artan yaş, azalan fiziksel aktivite, kilo alımının artması ile birlikte prevelenası günümüzde % 19.2 ile % 45.6 arasında olup dünya genelinde en sık rastlanan problemlerden biri haline gelmiştir. Cerrahi tedavilerin dışında osteoartritte hastalığın sürecini değiştirecek bozulan eklem yapısını tedavi edecek radikal herhangi bir farmakolojik yöntem bulunmaması rehabilitasyonun önemini daha da arttırmıştır. Çalışmamızda diz osteoartritli bireylerde nöromusküler egzersiz programının fiziksel aktivite ve fonksiyonellik üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmamıza 35-65 yaş aralığında 60 diz osteoartritli hasta dahil edildi. Hastalar olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçildi. Rastgele yöntemle deney (n=30) ve kontrol grubu(n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney grubuna klasik fizyoterapi ve nöromusküler diz egzersizleri; kontrol grubuna ise klasik fizyoterapi ve konvansiyonel diz egzersizleri uygulandı. Egzersizler her iki gruba 6 hafta boyunca haftada 6 gün 10 tekrar ve 1 set fizyoterapist eşliğinde; haftada 6 gün 10 tekrar ve 2 set ev egzersizi olarak uygulandı. Hastaların fonksiyonellik düzeyi Western Ontario and McMaster Universities Osteoartrit İndeksi (WOMAC) kullanılarak; fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) kısa form kullanılarak tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirildi. Çalışmamızda 6 hafta sonunda alınan ölçümlerde her iki grupta da fiziksel aktivite (p< 0.05) ve fonksiyonellik (p< 0.001) düzeylerinde anlamlı fark bulundu. Hastaların fiziksel aktivite ve fonksiyonellik düzeyleri her iki grupta da anlamlı şekilde artmasına rağmen, deney grubunda tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme kontrol grubuna göre daha fazla bulundu (p< 0.05). Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında klasik fizyoterapiye ek olarak uygulanan nöromüsküler egzersiz eğitiminin fiziksel aktivite, fonksiyonellik düzeyini daha fazla arttırdığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Fiziksel Aktivite, Fonksiyonellik, Nöromusküler Egzersiz 


Keywords: