BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Veysel DELEN
DİZ OSTEOARTRİT TANISI ALAN BAYAN HASTALARDA OBESİTENİN HASTALIĞIN KLİNİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
 
Giriş: Diz osteoartriti (Gonartroz), yaşlı insanlarda sakatlığa neden olan en yaygın dejeneratif hastalıklardan biridir. Yetişkin popülasyonun %8,9'unda klinik olarak anlamlı diz veya kalça osteoartriti olup bunların en yaygın tipi gonartrozdur Amaç: Bu çalışmada bir üniversite hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran, semptomatik diz osteoartriti olan bayan hastaların vücut kitle indeksi ve klinik özelliklerini değerlendirip bunların disabilite ile olan ilişkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde yapıldı. Çalışmada FTR polikliniğimize diz ağrısı ile başvuran, Kellgren-Lawrance skalası ile diz osteoartrit tanısı konmuş, 40 yaş ve üstündeki hastalar incelenmiştir. Klinik değerlendirmede, VAS (Vizüel analog skala), WOMAC Osteoartrit İndeksi ( The Western Ontario and Mcmaster Universities Osteoarthritis İndeks) ve Lequesne Diz Osteoartrit Şiddet İndeksi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya kriterleri sağlayan, diz osteoartrit tanısı alan 40 bayan hasta alındı. Hastaların en düşük yaşı 41 ve en yüksek yaşı 79 olup yaş ortalaması 58,15±9,98 yıl olarak tespit edilmiştir. Hastaların bakılan vücut kitle indeksi en düşük 23,03 ve en yüksek 54,88 olup vücut kitle indeksi ortalaması 34,08±6,62 olarak saptanmıştır. Klinik değerlendirmede kullandığımız testlerin ortalaması; VAS için 7,37±1,53, WOMAC Osteoartrit İndeksi için 46,89±17,16 ve Lequesne Diz Osteoartrit Şiddet İndeksi için de 13,82±4,36 olarak gözlemlenmiştir. Sonuç: Diz osteoartriti, obesite başta olmak üzere diğer risk faktörleri klinik gidişatı olumsuz etkilediğinden dolayı hastalar ayrıntılı incelenmelidir. Bu yüzden diz osteoartrit kliniğini artırabilecek risk faktörleri için koruyucu önlemlerin alınması, hastalarda ağrı ve sakatlığı azaltmada önemlidir. Anahtar Kelimler: Diz Osteoartrit, Obesite, Ağrı

Anahtar Kelimeler: Diz Osteoartrit, Obesite, Ağrı 


Keywords: