BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacı Ömer YILMAZ, Çağdaş Salih MERİÇ
DIETARY APPROCHES STOP HYPERTENSION (DASH) DİYET KALİTESİ VE UYKUSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Uykusuzluk (İnsomnia), bireyin uykuya dalmasına engel veya uyumamasına neden olan bir hastalık olarak tanımlanmakta olup, giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olarak ifade edilmektedir. Uyku ve uyku kalitesini etkileyen önemli faktörlerden birisi olan yeterli ve dengeli beslenme ise bu sorunun giderilmesi veya olası semptomların azaltılmasında etkilidir. Bu kapsamda; insomnia ve sağlıklı beslenme düzenlerinden birisi olan Dietary Approches the Stop Hypertension (DASH) diyetinin arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülen bu araştırma, 212 kadın üniversite öğrencisi ile planlanmış ve yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu katılımcılara online olarak (Google Forms) sosyal medya araçları yardımıyla iletilmiş ve onamları doğrultusunda araştırma verileri elde edilmiştir. Oluşturulan anket formu; demografik bilgiler, beslenme alışkanlıkları, Uykusuzluk Şiddeti İndeksi ve DASH Diyet Kalitesi Ölçeği bölümlerinden oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların %75,9’u düşük DASH diyet kalitesine sahipken, %16,5’i orta düzeyde şiddetli insomnia ve %2,8’i şiddetli insomnia düzeyine sahiptir. Katılımcıların ortalama DASH diyet kalitesi skoru 25,8±10,9 ve insomnia şiddeti skoru ise 10,7±4,6 olarak saptanmıştır. Klinik olarak önemsiz düzeyde insomnia düzeyine sahip olanlarda DASH diyet kalitesi skoru 28,1±9,7, şiddetli insomnia düzeyine sahip olanlarda ise 17,0±6,5 olarak belirlenmiştir (p<0.05). DASH diyet kalitesi ile insomnia şiddeti indeksi arasındaki korelasyon incelendiğinde istatistiksel olarak negatif anlamlı korelasyon tespit edilmiştir (r=-0,180; p<0,05). Araştırma sonucunda; katılımcıların büyük çoğunluğunun sağlıklı beslenme planlarından birisi olan DASH diyetine uyumlarının düşük olduğu ve bu durumun katılımcıların uykusuzluk durumlarını etkileyebileceği gösterilmiştir. (ORCID ID: 0000-0003-4597-7758)

Anahtar Kelimeler: DASH diyeti, beslenme, insomnia, uykusuzluk 


Keywords: