BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice Ezgi DAL, Havva AKPINAR
COVID-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRELERİN VİCDANİ ALGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırma, COVID-19 Pandemisinin hemşirelerin vicdani algı düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı/ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini bir eğitim ve araştırma hastanesinde, 01.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasında ameliyathane ve yoğun bakımlar dışında aktif çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama formlarını eksiksiz dolduran hemşireler (n=140) oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgiler Formu ve Vicdan Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin sorumlu yazarından ölçek kullanım izni, etik kurul izni ve kurum izni alınmıştır. Verilerin analizinde bir paket program, sayı, yüzde, Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Kruskal-Wallis testleri, Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Hemşirelerin %60.00’ı COVID-19 tanısı aldığını, %72.14’ü COVID-19 (+) olan hastaya bakım verdiğini, %62.14’ü aile/yakınlarıma bulaştırma korkusu nedeniyle zorlandığını, %59.29’u mesleki anlamda yıpranmışlık hissettiğini, %62.14’ü vicdani olarak zorlandığını belirtmişlerdir. Hemşirelerin Vicdan Algısı Ölçeği genel puan ortalaması 58.87±10.98, Duyarlılık Alt Boyutu puan ortalaması 50.86±9.19, Otorite Alt Boyutu puan ortalaması 8.01±2,55 olarak belirlenmiş olup, ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı 0,90 bulunmuştur. Hemşirelerin yaş, cinsiyet, çalıştığı klinik, COVID-19 tanısı alma, COVID-19 (+) olan hastaya bakım verme, aile/yakınlarına bulaştırma korkusu nedeniyle zorlanma, mesleki anlamda yıpranmışlık hissetme, vicdani olarak zorlanmayla ilgili değişkenlerinin, Vicdan Algısı Ölçeği puan ortalamaları üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Hemşirelerin büyük çoğunluğunun COVID-19 (+) olan hastaya bakım verdiği, hemşirelerin yarısından fazlasının COVID-19 tanısı aldığı, aile/yakınlarıma bulaştırma korkusu nedeniyle zorlandığı, mesleki anlamda yıpranmışlık hissettiği ve vicdani olarak zorlandıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin Vicdani Algı düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelere vicdani sorumlulukla ilişkili eğitim verilmesi, farklı kurumlarda çalışan hemşirelerle ve diğer sağlık çalışanlarıyla benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algı, COVID-19, Hemşire, Pandemi, Vicdan. 


Keywords: