BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birgül ARSLANOĞLU, Mustafa İLERİ, Alpere SARI, Özge KARATUĞ, Cansu BAŞAR
COVİD-19 PANDEMİSİNDE ÇEVİRİMİÇİ DERSLERİNE DEVAM EDEN KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İRDELENMESİ
 
COVID-19 önlemlerinin ani dayatılması ve benzeri görülmemiş bir kapanmayı içerdiği için insanların hayatını küresel anlamda dramatik bir şekilde değiştirdi. Açık hava hareketleri, sosyal toplantılar ve sosyal mesafe üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle sosyal bağlantılar ve ilişkiler zayıfladı. Birçok kurum, kuruluş ve üniversiteler evden çalışma uygulaması ve çevirimiçi derslere geçmiş, pandemi yasaklarının devreye girmesi ile fitness salonları, konser etkinlikleri ve açık hava aktiviteleri kesintiye uğradı. Bu izolasyon durumunda konserler ve diğer sosyal ve kültürel etkinlikler kesintiye uğradığı için çeşitli fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar meydana gelmiştir [1,2]. Bu çalışmanın amacı, COVİD -19 pandemi sürecinde çevrimiçi eğitim alan konservatuar öğrencilerinin fiziksel aktivite durumları, fiziksel aktivite amaçlı akıllı cep telefon uygulamaları kullanımı, müzik dinleme ve icra sürelerinin psikolojik sağlamlık ile arasında arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışmaya 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 18-25 yaş aralığındaki çevrimiçi eğitim alan 62 konservatuar öğrencisi dâhil edilmiştir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların, demografik (cinsiyet, yaş, gelir durumu), antropometrik (boy, kilo), fiziksel aktivite yapma durumu ve fiziksel aktivite amaçlı akıllı cep telefon uygulamaları kullanım ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca pandemi öncesinde ve sonrasında müzik dinleme süreleri ve müzik aleti çalma durumları ile ilgili sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ve kişisel bilgi sorularına 20 kadın 42 erkek cevap vermiştir. Alınan verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Fiziksel aktivite uygulaması kullanım durumunun psikolojik sağlamlığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür (p=0.741>0.05). Bunun ile beraber müzik dinlemek veya müzik icra etmek durumunun pandemi sürecinde fiziksel aktivite yapmaya katkısının da istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0.716>0.05).

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Dayanıklılık, Fiziksel Aktivite, Akıllı Telefon Uygulamaları, Müzik 


Keywords: