BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

R. Ela ERTEM, Merve GÜRBOĞA, Turgut ŞEKERLER, Ali ŞEN, Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR, Derya ÖZSAVCI
CHAEROPHYLLUM AROMATİCUM L. UÇUCU YAĞI VE MELATONİN KOMBİNASYONUNUN MCF-7 HÜCRELERİNDEKİ ETKİLERİNİN IN SİLİCO VE IN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş ve Amaç: Dünyada meme kanseri en sık teşhis edilen kanser tipi olup, kadınlarda da kanseri bağlı ölümlerin birincil nedenidir. Antioksidan ve antiöstrojenik bir epifiz hormonu olan melatonin, birçok kanser tipinde antitümörojenik sonuçlar göstermiştir. Chaerophyllum türleriyle ilgili araştırmalar, antimikrobiyal/antioksidan/antiinflamatuar aktivitelere sahip olduklarını ortaya koymuş, ancak melatoninle kombinasyonunun meme kanserindeki etkisi literatürde gösterilmemiştir. Meme kanseri prognozunda aromatik yağlar ve melatoninin proliferasyonunun ve sinyal yolaklarıyla olan ilişkinin in silico değerlendirilmesi, medikal tedaviye destek ürünlerin geliştirilme potansiyeli için oldukça önemlidir. Gereç ve Yöntem: ER(+)/ MCF-7 kanser hücreleri melatoninin (50-100-200 µM) ve Chaerophyllum aromaticum L.’nin (25-50-100-200 µg/ml) dozları ile inkübe edildikten sonra, hücre proliferasyonunu ve sitotoksisiteyi ölçmek için MTT yöntemi kullanılmıştır. Moleküler docking işlemi USCF Chimera 1.14 yazılımı ve AutodockVina1.1.2 yazılımı ile incelenmiştir. COX-2 enzimine ait kristalografik yapı Protein Data Bankasından indirilerek, protein yapısı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Chaerophyllum aromaticum L. Uçucu Yağı ekstresinin içerdiği majör bileşikler Pubchem veritabanından indirildikten sonra, USCF Chimera 1.14 yazılımı ile ve moleküler kenetlenme enerji hesapları Autodock Vina 1.1.2 yazılımı standart protokülüne göre yapılmıştır. Sonrasında, Chaerophyllum aromaticum L. ekstresine ait majör bileşiklerden en etkili çıkan moleküllerin detaylı protein-ligand etkileşimleri için, Biovia Discovery Studio Visualizer yazılımı ve PLIP web sunucusu kullanılmıştır. Bulgular: Melatoninin IC 50 değeri 246.74 µM, Chaerophyllum aromaticum L. nin IC 50 si 138.14 µg/ml olup, her iki bileşik doza bağlı hücre canlılığını inhibe etmiştir. Chaerophyllum aromaticum L. ve melatonin kombinasyonu ise, kanser hücre canlılığını, tek tek bileşiklere göre daha etkili şekilde inhibe etmiştir. Moleküler kenetlenme skoru açısından pozitif kontrol olarak kullandığımız Refocoxib referans alındığında (-9,8 kcal/mol) en iyi Autodock Vina skorunu (-8,3 kcal/mol) melatonin göstermiş; sonrasında Terpinolene ve gamma-Terpinene en iyi skoru (-6,5 kcal/mol) sergilemiştir. Protein-ligand etkileşimlerinin bağları incelendiğinde, hidrofobik etkileşimlerin ön planda olduğu ve moleküllerin proteinin benzer bölgelerine bağlandığı görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada doğal antioksidan melatoninin ve Chaerophyllum aromaticum L. uçucu yağının hormon pozitif meme kanserli hücre hatlarında (ER(+)/MCF-7) hücre canlılığını azalttığı, ilgili etken maddelerin sinyal yolaklarındaki inhibitörlerle ilişkisinin in silico yöntemiyle değerlendirilen bağlanma skoruna göre çok benzer olarak belirlendiği, meme kanserinde melatonin ve Chaerophyllum aromaticum L. uçucu yağının özellikle kombine kullanımının tedaviye yönelik önemli potansiyel etkileri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Mitokondriyal Yolak, Melatonin, İn Silico, Chaerophyllum Aromaticum L. 


Keywords: