BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali YILDIRIM, Aycan ÇAKMAK REYHAN
BOYUN AĞRILI OLGULARDA “IASTM” TEDAVİSİNİN AĞRI VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: IASTM (instrument assistive soft tissue mobilization) tedavisi, boyun ağrılı olgularda, ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya 20-45 yaş aralığında 30 (çalışma=20, kontrol=10) boyun ağrılı olgu alındı. Çalışma grubuna 4 hafta boyunca IASTM tedavisi (haftada 3 kere 2 gün arayla) 12 seans uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir tedavi yapılmadı. IASTM tedavisi aletle 45 ° açıyla her teknik (SWEEP-FAN- BRUSH-SWEEP ) 8-10 tekrarlı olmak üzere ağrılı bölgedeki boyun kaslarına, yüzeysel ve derin fasyaya uygulandı. Tedavi başlangıcında ve 4. haftanın sonunda hastaların istirahat, gece ve aktivite sırasındaki ağrı durumları VAS ile fonksiyonel durumları ise Boyun Özürlülük Sorgulama Anketi ( Neck Disability İndex) ile değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar SPSS v.20 programı kullanılarak analiz edildi. Tüm yapılan analizlerde anlamlılık oranı p<0.05 kabul edildi. Bulgular: Olguların ağrı düzeyleri istirahet halinde, aktivite sırasında ve gece olmak üzere 3 şekilde değerlendirildi. VAS ağrı skorlarında ve boyun özürlülük sorgulama anketi skorunda anlamlı düzelme görüldü (p<0,05). Gruplar arası farkın anlamlılığı karşılaştırıldığında ise VAS (istirahat/gece/aktivite) skorlarında ise boyun özürlülük sorgulama anketinde anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç ve Tartışma: Boyun ağrılı olgularda IASTM tedavisi oldukça yararlıdır. Bu konuda eğitim almış fizyoterapistler tarafından uygun hastalarda kullanıldığında ağrı ve fonksiyonellik üzerinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminin geleneksel fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarına ilave olarak alternatif bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: IASTM, Boyun Ağrısı, VAS, Boyun Özürlülük Sorgulama Anketi 


Keywords: