BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem AKIN DİKLELİ
BİR ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNDE GETAT UYGULAMALARI BİLGİ VE DENEYİMİN DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (İSTANBUL, 2018)
 
Giriş ve Amaç Ülkemizde 2014 yılında yasal geçerlilik kazanan, 14 alt başlıkta tanımlanmış Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) yöntemleri için alanında yetkin, bilimsel bilgiye sahip, yeniliklere açık birincil ve yardımcı uygulayıcılara ihtiyaç vardır. Araştırmada bir üniversitenin Sağlık Bilimleri öğrencilerinin GETAT uygulamaları bilgi ve deneyim düzeyini saptamak amaçlanmıştır. Yöntem Bu tanımlayıcı araştırmada Mart 2018’de Sağlık Yönetimi ve Hemşirelik öğrencilerine yüz-yüze anket uygulanmış, evrenin %66,7’sine (329/496) ulaşılmıştır. Frekans ve yüzde ile tanımlanan kategorik veriler ki-kare testi ile karşılaştırılmış, %95 güven aralığında p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular Katılımcıların %61,4’ü hemşirelik öğrencisi; 64,4’ü erkektir. Sosyal medya/blog sayfaları (%59,4), televizyon (%57,5), aile/arkadaş/komşu (%51,9), sağlık personeli (%38,1), akademik yayınlar (%19,2) aracılığıyla başlıca hipnoz (%82,4), akupunktur (%78,0), sülük (%77,0) olmak üzere katılımcıların %96,7’si; en az bir GETAT yöntemi duymuştur. Son bir yıl içinde katılımcıların %45,9’unun kendisine veya 1. derece yakınına evde (%60,3), hastanede (%24,7), sağlık dışı merkezlerde (%17,1) bir GETAT yöntemi uygulanmış olup %80’i bu bilgiyi sağlık personeli ile paylaşmamıştır. Öğrencilerin %83,1’i mevzuatı, %53’ü sertifikalı eğitim programlarını bilmemekte ancak %56,5’i GETAT’a ilşkin eğitim almak istemektedir; %52,8’i GETAT ile iyileşme sağlandığını, düşünmekte, %46,7’si uygulamaların SGK kapsamında olması gerektiğini düşünmektedir. Cinsiyet, bölüm ve diğer sosyodemografik özelliklere göre gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0,05). Sonuç Ülkemizde GETAT yöntemleri bilinmekte ve uygulanmaktadır, ancak mevzuat bilinmemektedir Televizyon programları ve internet aracılığı ile topluma verilen GETAT yöntemleri hakkındaki bilgilerin kamu otoritesi tarafından denetlenmesi gereklidir. Geleceğin sağlık profesyoneli olan sağlık öğrencilerinin eğitim müfredatlarında kanıta dayalı GETAT uygulamalarına ilişkin bilimsel bilgilerin ve mevzuatın yer alması önerilir.

Anahtar Kelimeler: GETAT, Eğitim, Sağlık Öğrencileri, Tanımlayıcı Araştırma 


Keywords: