BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazmiye KOYUNCU
ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARIN DÜŞME NEDENLERİ VE KLINIK SONUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
 
GİRİŞ : Günümüzde teknolojideki ve tıptaki gelişmelere paralel olarak insanların yaşam süresi uzamakta ve bu durum yaşlı nüfusun artmasına sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; gelişmekte olan ülkelerde 65 yaş ve üstü insan sayısı 2010 yılında 524 milyon iken 2050 yılında bu sayının yaklaşık 3 kat artarak 1,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir Düşme; herhangi bir kasıtlı hareket, inme gibi içsel bir olay ya da araba çarpması gibi dışsal bir kuvvet olmadan kişinin yere veya bulunduğu seviyeden daha düşük bir seviyeye gelmesi olarak tanımlanabilir. Yaşlılarda sık karşılaşılan bir durumdur . Altmış beş yaş ve üstü sağlıklı insanlarda kişi başı yıllık düşme oranı %30–40 iken 75 yaş üzerindeki kişilerde ise yıllık düşme oranı, %50’ye tırmanmaktadır. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil servise ev içi düşme nedeni ile başvuran 65 yaş ve üstü hastaların ev içinde düşme nedenleri ve klinik sonuçları açısından değerlendirilmesidir YÖNTEM ve GEREÇLER: : Bu retrospektif çalışma Acil Servise 2 aylık dönemde ev içi düşme ile başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. Hastaların sosyodemografik verileri, ilaç kullanımı, evin hangi bölümünde düştüğü, düşmeye neden olan durum, hastaya konan tanı, yatış/ taburculuk gibi veriler belirlenmiş ve bu veriler birbiriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Bu kriterlerle başvuran 159 hastadan 73’ü kriterlere uymadığı için çalışma dışında kalmıştır. Olguların 59’u (%68,4) kadın; ortalama yaş 76,7’dir. Olguların 69’u (%81,2) yumuşak doku travması (YDT), 16’sı (%18,9) kırık tanısı almıştır. Kırık saptanan 16 hasta daha yaşlıdır (p=0.016). Ayak takılması en sık düşme nedenidir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Ev içi düşme nedeni ile başvuran yaşlılarda düşmeler büyük oranda basit yaralanmalar ile sonuçlansa da daha yaşlı, sigara

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Ev İçi Düşme, Yaşlı, Düşme Riski, Ev Kazası 


Keywords: