BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KARADUMAN, Mehmet Akif ZİYAGİL
ADÖLESAN SPRİNTERLERDE AKUATİK KUVVET VE GÜÇ ANTRENMANININ SÜRAT PERFORMANSINA ETKİSİ
 
Bu araştırmada, adölesan erkek ve kadın sprinterlerde akuatik kuvvet ve güç antrenmanlarının sürat performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin ili Tarsus ilçesinde yaşayan, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan adölesan sprinterler oluşturmaktadır. Araştırmada 7’si erkek ve 6’sı kadın olmak üzere toplam 13 adölesan sporcuya 6 hafta süreli haftada 3 gün akuatik antrenman yaptırılmıştır. Veri toplanmasında, elektronik baskül ve boy ölçer ile İzokinetik dinamometre kuvvet Ölçüm Cihazı ve fotosel ile sprint süratleri ölçülmüştür. Verilerin normal dağılması sebebiyle erkek ve kadın sporcuların farklılıklarını belirlemek için bağımsız t-testi ve akuatik antrenmanın etkisinin de belirlenmesi için erkek ve kadın grubuna eşleştirilmiş t-testi analizleri uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları hem ön test hem de son test sırasında cinsiyete bağlı pre-dominant 60°/sn sağ omuz fleksiyonu hariç tüm fiziksel özellikler ile sürat ve kuvvet parametrelerinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Kadın sprinterlerde 6 hafta akuatik antrenman sonrasında 100 metre ortalama sürat ve 60°/sn sağ diz fleksiyonunda anlamlı artışlar gözlenirken erkeklerde sadece 60°/sn sol diz ekstansiyonu ve fleksiyonunda anlamlı artışlar gözlenmiştir. Sonuç olarak, erkek ve kadın adölesan sprinterler arasında anlamlı farklılıkların olması en basitçe seksüel dimorfizmle açıklanabilir. Akuatik antrenman sonucunda sadece kadınların sürat performansındaki anlamlı değişimin olması kadınların kendi maksimum potansiyellerine yeterince ulaşmadığı için rezerv kapasitelerinin büyük olması ve 6 haftalık toplam antrenman süresinin sınırlı olmasından kaynaklanabilir. (ORCID ID: 0000-0002-5109-5981)

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Sprinter, Akuatik antrenman, Akuatik kuvvet antrenmanı, İvmelenme, Sürat, Atletizm. 


Keywords: