BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek SEVİMLİ, Fatma BOZGÜNEY
ADÖLESAN ÇOCUKLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE COVID-19 PANDEMİSİNİN 1 YILLIK ETKİSİ
 
Öz: Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak kabul ettiği Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı etkisi altına alan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. COVID-19 sırasında değişen yaşantılar, sokağa çıkma kısıtlamaları ve okulların kapanması gibi alınan önlemlerden en fazla etkilenen grup 18 yaş altındaki adölesanlardır. Bu nedenle çalışmada adölesan çocukların vücut kompozisyonu ve fiziksel uygunluk bileşenlerine Covid-19 pandemisinin 1 yıllık etkisi incelenmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan %72,9’u kız, %27,1’i erkek olmak üzere 16 yaşında olan 48 adölesan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Betimsel modelli bu çalışmada kişisel bilgi formu ile demografik veriler toplanırken, Antropometrik ölçümler ile Beden Kütle İndeksi, Otur-Uzan (Esneklik) Testi, Şınav-Mekik Testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren gruplarda pandemi öncesi ve kapanma sonrası verilerin karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t-testi kullanılmıştır. Normal dağılıma uymayan değişkenler iki bağımlı grubun karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanılmıştır. Adölesan katılımcıların pandemi öncesi ve bir yıllık pandemi sırasındaki (kapanma sonrası) vücut kompozisyonu ve fiziksel özelliklerine ilişkin verilerin puanları arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir (p<0,01). Sıra ortalaması puanları dikkate alındığında farkın pandemi sonrasında arttığı gözlenmektedir. Adölesanların pandemi öncesi ve kapanma sonrası kuvvet ve esneklik puanları karşılaştırıldığında anlamlı şekilde azalma gözlenmiştir(p<0,01). Adölesan çocukların vücut kompozisyonu ve fiziksel uygunluk bileşenlerine, Covid-19 pandemisinin 1 yıl sonrasında etkisinin olumsuz şekilde yansıdığı söylenebilir. Bu bilgiler ışığında adölesanların halen devam eden pandemi sürecinde aktif olmaya teşvik edilmesi oldukça değerlidir. Kurumları, okulları, ve aileleri tarafından hareket ihtiyacının karşılanmasına yönelik bilgilendirilmelerinin önemi artmıştır. Hem toplumsal, hem bireysel şekilde alınacak önlemlerle; adölesanların yeterli fiziksel uygunluk düzeyine ulaşması sağlıklı toplumların oluşturulmasında önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Covid-19, Fiziksel Uygunluk 


Keywords: