BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Püren DİLMAÇ
ADANA’DA BULUNAN İKİ OKULUN 15-18 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma Adana ilinde 15-18 yaş ergenlerin besin bağımlılığı ve gece yeme sendromu belirtileri ile uyku kalitesini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma için Özel Çukurova Lisesi ve Özel Çağ Koleji öğrencilerinden seçilmiş 300 kişilik örneklem grubuyla anket çalışması yürütülmüştür. Katılımcılara, kişisel, sağlık, beslenme alışkanlıkları ve gece yeme sendromu belirtilerini incelemeye yönelik Kişisel Bilgi Formu ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi için Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır. Betimleyici istatistik analizleriyle birlikte uyku kalitesinin öğrencilerin beslenme uyku ve kişisel değişkenlerine göre karşılaştırılması amacıyla Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, uyku kalitesinin öğrencilerin et ve granül kahve tüketme düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Et tüketmeyen ve granül kahve tüketen öğrencilerin uyku kaliteleri anlamlı düzeyde daha düşüktür (p<0,05). Ayrıca, öğrencilerin gece yeme davranışlarıyla uyku kalitesinin anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0,05). Cinsiyete göre, öğrencilerin uyku kalitesinde anlamlı farklılık görülmemiştir (p<0,05). Çalışmanın bulguları doğrultusunda, uyku kalitesinin düşük olduğu öğrenci sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, görülen oranın öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumuna ilişkin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır (p>0,05). Bu çalışma, literatürde kısıtlı olan, ergenlerde besin bağımlılığının çeşitli faktörler bakımından incelenmesi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Öte yandan, besin bağımlılığı ile ilişkili olduğu belirtilen gece yeme sendromu hakkında değerlendirmenin öğrencilerin uyku kalitesi üzerinden incelemesi yapılması bakımından önemli sonuçlar sunmaktadır. Farklı örneklem gruplarıyla çalışmanın tekrar edilebileceği ve sonuçların karşılaştırılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Besin Bağımlılığı, Ergenlik, Gece Yeme, Uyku Alışkanlıkları 


Keywords: