BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal DOĞAN, Şehnaz CEYLAN, Nidagül Nur ÖZGAN
3-6 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE BESLENMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Çocukluk dönemi beslenmesi, bebeğin sorunsuz büyüme ve gelişimi için önemlidir. Bağışıklık sistemi ile beslenme arasında yakın bir ilişki vardır. İyi beslenmenin hedefi sadece protein ve enerji gereksiniminin karşılanması değil, alınan bu besinlerle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve büyüme gelişmeyi sağlamaktır. Günlük beslenmede anneler çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerden yararlanmaktadır. Bu çalışma; Karabük ilinde yaşayan 3-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin çocuk bağışıklık sistemini, çocuk beslenmesi ve karşılaştıkları problemlerdeki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Meteryal ve Metod: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 3-6 yaş grubu bebeği olan 40 anne oluşturmuştur. Nitel veri toplama tekniği ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili, uzman görüşü alınarak soruların güvenilirliği incelenerek test edilmiştir. Alınan yanıtlar sistematik olarak kodlanmış ve annelerin verdikleri cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Çalışma, annelerin bağışıklık sistemi ile ilgili bilgi ve inanışları, çocuk beslenmesinde tıbbi ve doğal yöntemlere bakış açısı, annelerin bitki, beslenme ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiye karşı tutumları ile ilgili ana temalar altında toplanmıştır. Gıdaların, bitkilerin ve takviye ürünlerin seçiminde ailelerin alım gücü etkili olmakla birlikte, çocuklarda yaşanılan problemlerde tedaviye yönelik yeterli bilgisi olmadığı görülen annelere danışmanlık verilmesi yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Annelerin büyük çoğunluğu çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmelerine dikkat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Beslenmesi, Bağışıklık Sistemi, Hastalıklar 


Keywords: