BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra ALKAN
19-30 YAŞ ARASI KADIN VE ERKEK SEDANTER BİREYLERİN SIVI TÜKETİMİNE İLİŞKİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Düzensiz fiziksel aktivite yapan sedanter bireylerin beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarının, vücut bileşimlerini etkilemesi mümkündür. Vücut bileşimi dengeli bir beslenme ile ileri yönde gelişebileceği gibi, dengesiz bir beslenme düzeninde olumsuz yönde de etkilenebilmektedir. Çalışmamızın amacı, İstanbul İlinde bulunan özel bir spor salonunda fitness sporu yapan sedanter kadın ve erkek bireylerin beslenme bilgi düzeyleri, su tüketim alışkanlıkları ve vücut bileşimlerini karşılaştırmaktır. Metot: Araştırma için 80 kişilik ( 40 kadın, 40 erkek ) örneklem grubu ile anket çalışması yürütülmüş ve antropometrik ölçümleri incelenerek her iki grubun karşılaştırılması yapılmıştır. Anket formu ve antropometrik ölçümlerden elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 16.0 İstatistik Programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadın bireylerin %77,5’ inin, erkek bireylerin ise %92.5’ inin daha önce beslenme eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Sedanter 40 kadın bireyin yaş ortalaması 25.15 (19-30) iken, 40 erkek bireyin yaş ortalaması 25.57 (19-30) olarak saptanmıştır. Katılımcıların ortalama beden kitle indeksleri (BKI), kadınlarda 23,75 (15,60-40,70) iken, erkeklerde 25.38 (19.00-32.80) olarak; vücut yağ oranlarının ortalama yüzdesi ise kadınlarda 30.06 (14.10-47.80) iken, erkeklerde 18.30 (8.60-26,80) olarak saptanmıştır. Kadın katılımcıların günde ortalama 1.8 lt. (1 lt.-3 lt.), erkek katılımcıların ise 2.2 lt. (1 lt.-5 lt.) su tükettikleri tespit edilmiştir. Su tüketimlerine göre, vücut bileşimleri arasında anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Tartışma: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre, 19 – 30 yaş arası kadın ve erkek sedanter bireylerin anket sorularına verdikleri cevaplarda anlamlı ve anlamsız sonuçlara varılmış olmasına rağmen, su tüketim alışkanlıklarının vücut bileşimleri üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Kadın ve erkek sedanter bireylerde, düzensiz yapılan fiziksel aktivite ile birlikte sıvı tüketimine ilişkin beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarının, cinsiyete bağlı olarak vücut kompozisyonları üzerine etkisinin anlamlı olup, olmadığını değerlendirebilmek için daha büyük olgu sayılarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sedanter Birey, Sıvı Tüketimi, Fiziksel Aktivite, Beden Kitle İndeksi 


Keywords: