BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia BAYRAK, Ayla ÜNSAL
0-18 YAŞ ARASI AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA ROTAVİRÜS PREVALANSI
 
Amaç: Akut gastroenteritler, çocuklarda önde gelen morbidite ve mortalite nedenleri arasında sayılmaktadır. Etkenin viral, bakteriyel, paraziter ya da fungal olduğunun saptanması, uygun tedavinin başlanmasına ve hastanede kalış süresinin en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır. Viral etkenler arasında rotavirüs ilk sırada gelmektedir. Rotavirüse bağlı akut gastroenteritler toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Rotavirüsten korunmak için, hijyen, aşılama ve anne sütü ile beslenme konularında toplumun bilinçlendirilmesinin önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada hastaneye akut gastroenterit semptomlarıyla başvuran hastalarda rotavirüs görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında ishal/kusma şikayetiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 1610 hastanın demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Dışkı örneklerinde rotavirüs pozitiflik durumuna bakılmıştır. İstatiksel değerlendirmede sayı, yüzde, ki-kare, bağımsız gruplarda t testi ve one way ANOVA analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1610 olgudan %25.9’unda rotavirüs pozitif olarak saptanmıştır. En fazla rota pozitif olan grubun süt çocuğu(0-2 yaş) döneminde(%28.6) olduğu görülmüştür. Olguların yaşları ile rotavirüs pozitif olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur(p<0.001). Rotavirüs pozitif olan olguların en çok ilk bahar aylarında görüldüğü saptanmıştır( %34,9). Sonuç: Toplanan verilerin ¼ ünde rotavirüs olduğu saptanmıştır. Özellikle süt çocukluğu dönemi(0-2 yaş) ve ilkbahar aylarında görülmesi, ailelerin bu dönemlerde farkındalığının artırılması konusunda bilgilendirilmeleri önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, rotavirüs, süt çocuğu 


Keywords: